OCXO | SATCOM


27 products

Type

Frequency Min (MHz)

Frequency Max (MHz)

Output Type

Frequency Stability (ppb)

Supply voltage (V)

Operating Temperature (°C)

OCXO2525BFLNOCXO80.0 MHz130.0 MHzSinewave25.0 ppb12.0 V-55 to +85
DOCXO3627BM-10MHz-313OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.2 ppb5.0 V-10 to +70
DOCXO3627BM-10MHz-413OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.3 ppb5.0 V-10 to +70
DOCXO3627BM-10MHz-213OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.1 ppb5.0 V-10 to +70
DOCXO3627BM-10MHz-113OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.05 ppb5.0 V-10 to +70
DOCXO3627BM-10MHz-312OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.2 ppb5.0 V-10 to +70
DOCXO3627BM-10MHz-412OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.3 ppb5.0 V-10 to +70
DOCXO3627BM-10MHz-212OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.1 ppb5.0 V-10 to +70
DOCXO3627BM-10MHz-112OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.05 ppb5.0 V-10 to +70
DOCXO3627BM-10MHz-411OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.3 ppb5.0 V-10 to +70
DOCXO3627BM-10MHz-311OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.2 ppb5.0 V-10 to +70
DOCXO3627BM-10MHz-111OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.05 ppb5.0 V-10 to +70
DOCXO3627BM-10MHz-623OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.5 ppb5.0 V-40 to +85
DOCXO3627BM-10MHz-423OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.3 ppb5.0 V-40 to +85
DOCXO3627BM-10MHz-323OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.2 ppb5.0 V-40 to +85
DOCXO3627BM-10MHz-223OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.1 ppb5.0 V-40 to +85
DOCXO3627BM-10MHz-622OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.5 ppb5.0 V-40 to +85
DOCXO3627BM-10MHz-422OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.3 ppb5.0 V-40 to +85
DOCXO3627BM-10MHz-222OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.1 ppb5.0 V-40 to +85
DOCXO3627BM-10MHz-322OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.2 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO2525C_Rev2-6-6-6-1-2-100MHzOCXO100.0 MHz100.0 MHzSinewave10.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO2525C_Rev2-6-6-7-1-2-120MHzOCXO120.0 MHz120.0 MHzSinewave10.0 ppb5.0 V-40 to +85
DOCXO3627BM-10MHz-621OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.5 ppb5.0 V-40 to +85
DOCXO3627BM-10MHz-321OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.2 ppb5.0 V-40 to +85
DOCXO3627BM-10MHz-421OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.3 ppb5.0 V-40 to +85
DOCXO3627BM-10MHz-221OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.1 ppb5.0 V-40 to +85
DOCXO3627BM-10MHzOCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.1 ppb5.0 V-40 to +85