ProductFreq. (MHz)Passband (±Khz)Passband (dB)Stopband (±Khz)Stopband (dB)Insertion Loss (dB)Ripple Max (dB)L x W x H (mm)
DEI2698-18.10MHz18.1±3.03±75804138.4 x 19.3 x 13.0
DEI2716-3.75MHz3.75±1.53±8605176.2 x 40.7 x 15.9
DEI2969-11.50MHz11.5±416±806050.555.6 x 26.0 x 19.1
DEI3919-1.75MHz1.75+ 300, + 34002- 300, + 45003561.595.2 x 50.8 x 25.4
DEI4316-20.40MHz20.4±0.63±160505138.4 x 18.2 x 13.0
DEI4758-20.025MHz20.025±206±19.6606138.4 x 18.2 x 13.0
DEI4759-20.05MHz20.05±3.52.5±33604.51.544.5 x 5.9 x 16.0
DEI5073-7.168MHz7.168±0.63±1.5605161.2 x 25.4 x 23.9
DEI5181-12.50MHz12.5±93±45403.50.225.4 x 19.1 x 10.7
DEI5298-15.00MHz15±2.53±19804150.5 x 19.3 x 19.3
DEI5299-3.60MHz3.6±1.86±43604150.1 x 18.8 x 19.8
DEI5300-25.50MHz25.5±186±90703.20.519.1 x 17.8 x 12.7
DEI5346-70.25MHz70.25±12.51±110453.5
-
32.0 x 12.7 x 10.0
DEI5347-69.50MHz69.5±1753±500207.5
-
32.0 x 12.7 x 10.0
DEI5348-70.00MHz70±1753±500207
-
32.0 x 12.7 x 10.0
DEI5356-63.078MHz63.078±63±256060.555.0 x 20.0 x 22.0
DEI5372-141.558MHz141.558±83±50404.5143.2 x 16.5 x 14.0
DEI5377-30.00MHz30±281.5±706041.550.8 x 20.3 x 12.7
DEI5380-32.768MHz32.768±3.86±164060.528.0 x 15.2 x 12.0
DEI5383-60.00MHz60±453±115604150.8 x 5.5 x 15.5
DEI5475-12.50MHz12.5±10.53±28602.50.533.0 x 19.1 x 10.7
DEI5532-12.50MHz12.5±10.53±28602.50.533.0 x 19.1 x 10.7
DEI5538-21.40MHz21.4±93±370604.5244.5 x 16.0 x 15.3
DEI8739-10.70MHz10.7- 400, - 27003+ 650, - 3400606250.0 x 40.0 x 20.0
DEI9580-11.50MHz11.5±313±756051.537.0 x 26.5 x 19.1
DEI9588-1.65MHz1.65- 350, -25006+ 1500, - 40006031.565.6 x 44.5 x 33.3
DEI9589-1.65MHz1.65+ 350, + 25006+ 2100, - 50006031.565.6 x 44.5 x 33.3
DEI9590-5.00MHz5+ 250, + 28006- 1500, + 4500506257.2 x 25.4 x 19.1
DEI9591-5.20MHz5.2+ 300, + 34001.5- 1000, + 45706050.557.2 x 25.4 x 19.1
DEI9593-10.50MHz10.5+ 350, + 30002- 1500, + 5000605258.8 x 19.1 x 19.1
DEI9594-1.40MHz1.4±3.03±8.1604175.5 x 25.4 x 28.5
DEI9594-10.50MHz10.5- 300, - 30002+ 1500, - 5000604158.8 x 19.1 x 19.1
DEI9595-9.00MHz9±2.86±10505241.7 x 19.3 x 15.9
DEI9597-15.00MHz15±183±100604138.4 x 18.0 x 15.0
DEI9598-17.00MHz17±253±62.53041.625.4 x 15.8 x 11.2
DEI9599-20.00MHz20±1.86±20704157.2 x 19.5 x 19.1
DEI9600-20.00MHz20±1.53±36605153.4 x 19.45 x 16.5
DEI9620-10.70MHz10.7±1003±3007010159.3 x 25.4 x 19.1
DEI9622-10.70MHz10.7±106±258060.560.2 x 25.4 x 19.1
DEI9623-11.00MHz11±93±100604.5224.0 x 17.0 x 15.8
DEI9647-4.30MHz4.3±206±35606142.0 x 22.5 x 20.0
DEI9675-11.50MHz11.5±83±19604240.0 x 20.0 x 13.0
DEI9698-14.50MHz14.5±93±22.5453.50.538.4 x 18.2 x 15.9
DEI9699-14.50MHz14.5±83±21.5453.50.538.4 x 18.2 x 15.9
DEI9724-1.40MHz1.4- 350, - 27006+ 500, + 3400606276.2 x 27.0 x 30.5
DEI9733-1.40MHz1.4± 1002± 300, ± 1200604276.2 x 27.0 x 30.5
DEI9740-10.70MHz10.7+ 400, + 27003- 650, + 3400606250.0 x 40.0 x 20.0
DEI9744-5.25MHz5.25±3.52.5±30604.51.538.1 x 19.1 x 20.0
DEI9745-5.25MHz5.25+ 350, + 34002.5- 1000, + 5000604.5157.5 x 19.4 x 24.2
DEI9746-5.251MHz5.251± 1203± 2000604.50.525.6 x 19.3 x 24.2
DEI9747-109.35MHz109.35±51±45506.5136.0 x 11.5 x 8.0
DEI9750-21.40MHz21.4±1003±1506010138.4 x 18.2 x 13.0
DEI9762-14.50MHz14.5±123±34803.50.540.0 x 20.0 x 11.0
DEI9766-21.40MHz21.4±43±17.5654111.0 x 8.5 x 11.5
DEI9769-37.50MHz37.5±10.53±140502.50.525.0 x 14.0 x 10.0
DEI9776-94.05MHz94.05±653±4505091.556.0 x 19.0 x 9.5
DEI9778-11.50MHz11.5±186±45603.20.544.5 x 44.5 x 1.7
DEI9783-21.40MHz21.4±153±306040.538.4 x 18.2 x 13.0
DEI9785-40.04MHz40.04±10.53±40502.50.523.6 x 13.0 x 15.3
DEI9786-46.08MHz46.08±123± 50403.50.525.0 x 14.0 x 10.0
DEI9787-10.70MHz10.7±43±8604119.0 x 12.6 x 15.1
DEI9788-10.70MHz10.7±83±16608119.0 x 12.6 x 15.1
DEI9789-8.40MHz8.4+ 350, + 34002.5- 1000, + 5000604.51.540.0 x 20.0 x 14.0
DEI9794-10.70MHz10.7±153±1506040.542.0 x 22.9 x 15.3
DEI9800-14.525MHz14.525±123±34803.50.540.0 x 20.0 x 11.0
DEI9812-21.40MHz21.4- 400, - 26006+ 700, - 4000404238.4 x 18.2 x 15.9
DEI9818-109.35MHz109.35±253±455041.635.6 x 11.5 x 11.5
DEI9822-11.00MHz11±123±25414238.4 x 18.2 x 15.9
DEI9826-91.4649MHz91.4649±253±503041.638.4 x 18.2 x 16.0
DEI9827-30.00MHz30±416±501550.515.6 x 6.4 x 16.0
DEI9828-100.7983MHz100.7983±253±302041.625.0 x 14.0 x 10.0
DEI9829-4.80MHz4.8- 300, - 31006+ 400, - 3900603.5236.1 x 27.2 x 19.0
DEI9831-21.40MHz21.4±106±1007060.538.4 x 18.2 x 13.0
DEI9833-30.00MHz30±93±70203.50.225.0 x 15.0 x 10.5
DEI9835-21.40MHz21.4±156±8.75453111.0 x 8.5 x 6.0
DEI9838-21.40MHz21.4±257±1506080.138.4 x 18.2 x 13.0
DEI9839-21.40MHz21.4±83±20608125.0 x 14.0 x 10.0
DEI9840-21.65MHz21.65±123±80604225.0 x 14.0 x 10.0
DEI9842-21.40MHz21.4±6.53±6.7452238.4 x 18.2 x 13.0
DEI9843-30.00MHz30±313±11.57051.515.6 x 6.4 x 16.0
DEI9850-20.70MHz20.7±1.56±8.75454111.0 x 8.5 x 6.0
DEI9857-42.00MHz42±93±500503.50.525.0 x 14.0 x 10.0
DEI9858-43.50MHz43.5±123±27403.50.525.0 x 14.0 x 10.0
DEI9862-80.15MHz80.15±183±12.5304138.4 x 18.2 x 13.0
DEI9868-40.455MHz40.455±10.53±16.5602.50.560.0 x 25.4 x 12.4
DEI9869-40.455MHz40.455±83±100503.50.560.0 x 25.4 x 12.4
DEI9870-22.50MHz22.5±83±100604225.0 x 14.0 x 10.0
DEI9871-10.70MHz10.7±257±1006580.185.0 x 17.2 x 23.0
DEI9916-21.4865MHz21.4865±3.753±8.75453.5211.0 x 8.5 x 6.0
DEI9917-21.4865MHz21.4865±103±24.5453211.0 x 8.5 x 6.0
DEI9927-43.50MHz43.5±1801±4304060.538.0 x 16.5 x 9.0
DEI9928-21.45MHz21.45±153±35653211.0 x 8.5 x 6.0
DEI9931-124.80MHz124.8±263±5086.50.536.0 x 16.5 x 13.5
DEI9948-86.5125MHz86.5125±7.53±12.5106225.0 x 14.0 x 10.0
DEI9998-70.00MHz70±301±50760.725.0 x 14.0 x 8.0
DMCF10A001-10.70MHz10.7±3.753±8.75704238.4 x 18.2 x 15.9
DMCF10A002-10.70MHz10.7±6.03±14703.5238.4 x 18.2 x 15.9
DMCF10A003-10.70MHz10.7±7.53±17.5703.5238.4 x 18.2 x 15.9
DMCF10A004-10.70MHz10.7±153±35.00704238.4 x 18.2 x 15.9
DMCF10B001-10.70MHz10.7±3.753±8.75704238.4 x 18.2 x 15.9
DMCF10B002-10.70MHz10.7±6.03±14704238.4 x 18.2 x 15.9
DMCF10B003-10.70MHz10.7±7.53±17.5704238.4 x 18.2 x 15.9
DMCF10B004-10.70MHz10.7±153±35.00704238.4 x 18.2 x 15.9
DMCF10C001-10.70MHz10.7±3.753±9.0704238.4 x 18.2 x 15.9
DMCF10C002-10.70MHz10.7±6.03±14703.5238.4 x 18.2 x 15.9
DMCF10C003-10.70MHz10.7±7.53±17.5703.5238.4 x 18.2 x 15.9
DMCF10C004-10.70MHz10.7±153±35.00704238.4 x 18.2 x 15.9
DMCF10E001-10.70MHz10.7±3.753± 14402.5121.6 x 9.4 x 27.0
DMCF10E002-10.70MHz10.7±3.753±8.75453.5215.0 x 12.0 x 8.0
DMCF10E003-10.70MHz10.7±3.753±8.75604218.5 x 12.0 x 11.5
DMCF10E004-10.70MHz10.7±63± 20402.5121.6 x 9.4 x 27.0
DMCF10E005-10.70MHz10.7±63±14453215.0 x 12.0 x 8.0
DMCF10E006-10.70MHz10.7±63±14603.5218.5 x 12.0 x 11.5
DMCF10E007-10.70MHz10.7±7.53± 25402121.6 x 9.4 x 27.0
DMCF10E008-10.70MHz10.7±7.53±17.5453215.0 x 12.0 x 8.0
DMCF10E009-10.70MHz10.7±7.53±15603.5218.5 x 12.0 x 11.5
DMCF10E010-10.70MHz10.7±103± 35403221.6 x 9.4 x 27.0
DMCF10E011-10.70MHz10.7±103±24.5453215.0 x 12.0 x 8.0
DMCF10E012-10.70MHz10.7±103±24.5603.5218.5 x 12.0 x 11.5
DMCF10E013-10.70MHz10.7±153± 50402.5121.6 x 9.4 x 27.0
DMCF10E014-10.70MHz10.7±153±50603215.0 x 12.0 x 8.0
DMCF10E015-10.70MHz10.7±153±30603.5218.5 x 12.0 x 11.5
DMCF21A001-21.40MHz21.4±3.753±8.75704225.0 x 14.0 x 10.0
DMCF21A002-21.40MHz21.4±6.03±14703.5225.0 x 14.0 x 10.0
DMCF21A003-21.40MHz21.4±7.53±17.5703.5225.0 x 14.0 x 10.0
DMCF21A004-21.40MHz21.4±153±35.00704225.0 x 14.0 x 10.0
DMCF21B001-21.40MHz21.4±3.753±8.75704225.0 x 14.0 x 10.0
DMCF21B002-21.40MHz21.4±6.03±14703.5225.0 x 14.0 x 10.0
DMCF21B003-21.40MHz21.4±7.53±17.5703.5225.0 x 14.0 x 10.0
DMCF21B004-21.40MHz21.4±153±35.00704225.0 x 14.0 x 10.0
DMCF21C001-21.40MHz21.4±3.753±8.75704225.0 x 14.0 x 10.0
DMCF21C002-21.40MHz21.4±6.03±14703.5225.0 x 14.0 x 10.0
DMCF21C003-21.40MHz21.4±7.53±17.5703.5225.0 x 14.0 x 10.0
DMCF21C004-21.40MHz21.4±153±35.00704225.0 x 14.0 x 10.0
DMCF21D001-21.40MHz21.4±3.753± 14402.5115.6 x 6.4 x 16.0
DMCF21D002-21.40MHz21.4±3.753±8.75453.5211.0 x 8.5 x 6.0
DMCF21D003-21.40MHz21.4±3.753±8.75604211.0 x 8.5 x 6.0
DMCF21D004-21.40MHz21.4±63± 20402.5115.6 x 6.4 x 16.0
DMCF21D005-21.40MHz21.4±63±14453211.0 x 8.5 x 6.0
DMCF21D006-21.40MHz21.4±63±14603.5211.0 x 8.5 x 6.0
DMCF21D007-21.40MHz21.4±7.53± 25402.5115.6 x 6.4 x 16.0
DMCF21D008-21.40MHz21.4±7.53±17.5452.5211.0 x 8.5 x 6.0
DMCF21D009-21.40MHz21.4±7.53±15603211.0 x 8.5 x 6.0
DMCF21D010-21.40MHz21.4±103± 35402.5115.6 x 6.4 x 16.0
DMCF21D011-21.40MHz21.4±103±24.5453211.0 x 8.5 x 6.0
DMCF21D012-21.40MHz21.4±103±24.5603.5211.0 x 8.5 x 6.0
DMCF21D013-21.40MHz21.4±153± 50402115.6 x 6.4 x 16.0
DMCF21D014-21.40MHz21.4±153±35452.5211.0 x 8.5 x 6.0
DMCF21D015-21.40MHz21.4±153±35653.5211.0 x 8.5 x 6.0
DMCF45C001-45.00MHz45±3.753±12.5304115.6 x 6.4 x 16.0
DMCF45C002-45.00MHz45±7.53±30353115.6 x 6.4 x 16.0
DMCF45C003-45.00MHz45±10.03±40353115.6 x 6.4 x 16.0
DMCF45C004-45.00MHz45±15.03±50303115.6 x 6.4 x 16.0
DMCF45F001-45.00MHz45±3.753±12.5304115.6 x 6.4 x 16.0
DMCF45F002-45.00MHz45±7.53±25.0303115.6 x 6.4 x 16.0
DMCF45F003-45.00MHz45±103±48.0403115.6 x 6.4 x 16.0
DMCF45F004-45.00MHz45±15.03±50303115.6 x 6.4 x 16.0
DEI5353-75.00MHz75±116±100406136.0 x 13.0 x 12.0
DEI5354-56.96MHz56.96±161±853040.538.0 x 25.0 x 10.0
DEI5364-45.00MHz45±553±300403.5148.3 x 17.2 x 9.0
DEI5382-27.0208MHz27.0208±253±103060.550.3 x 17.2 x 6.6
DEI9117-21.40MHz21.4±12.03±23703.5241.5 x 16.2 x 12.0
DEI9592-6.12MHz6.12+ 300, + 38502- 400, + 600060, 401.50.565.1 x 30.2 x 23.0
DEI9596-10.00MHz10±156±30603144.5 x 5.9 x 16.0
DEI9756-10.00MHz10±1.56±6804138.4 x 18.2 x 15.9
DEI9797-10.685MHz10.685±6.53±15302238.4 x 18.2 x 15.9
DEI9808-20.70MHz20.7±2.86±8.75455211.0 x 8.5 x 6.0
DEI9856-73.50MHz73.5±2.53±60304118.5 x 10.5 x 4.0
DEI9939-12.50MHz12.5±10.53±28602.50.541.5 x 16.2 x 10.7
DEI9967-37.50MHz37.5±356±1504531.530.0 x 15.0 x 5.0
DEI9970-70.00MHz70±1003±2002860.539.0 x 15.5 x 15.5
DEI9971-70.00MHz70±52.53±200274
-
39.0 x 15.5 x 15.5
DEI9116-21.40MHz21.4±3.53±6.5604.5241.5 x 16.2 x 12.0
DEI9725-1.40MHz1.4+ 350, + 27006- 500, -340025, 606376.2 x 27.0 x 30.5